Naujienos

PROJEKTAS NR. VP1-1.3-SADM-03-V-01-001 2014.04.08

„ASMENŲ, SERGANČIŲ PRIKLAUSOMYBĖS NUO PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ LIGOMIS, PSICHOLOGINĖ IR SOCIALINĖ REABILITACIJA“ Skaityti plačiau

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 3 d. nutarimą Nr. 608 (Žin., 2013, Nr. 73-3673), administruoja projektą „Asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų ligomis, psichologinė ir socialinė reabilitacija“ (toliau – Projektas). Šis Projektas įgyvendinamas vykdant 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.3-SADM-03-V priemonę ,,Asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų ligomis, psichologinė ir socialinė reabilitacija“. Projekto pradžia – 2013 m. spalio 1 d. Projekto pabaiga – 2015 m. birželio 30 d. Bendra projekto biudžeto suma – 10 000 000 litų. Projekto NR. VP1-1.3-SADM-03-V-01-001 Projektas įgyvendinamas su 10 partnerių. Projekto tikslas – padėti asmenims, sergantiems priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų ligomis, integruotis į darbo rinką, siekiant išvengti jų socialinės atskirties. Projekto pagrindinė veikla - priemonių ir paslaugų, skatinančių asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų ligomis, įsitraukimą į darbo rinką įgyvendinimas. Šis Projektas suteiks 540 asmenų, sergančių priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų ligomis, galimybę nemokamai gauti psichologinės ir socialinės reabilitacijos paslaugas, bei galimybę sėkmingai integruotis į visuomenę. Planuojama, kad 152 asmenys (28 proc.), sergantys priklausomybės nuo psichoaktyviųjų medžiagų ligomis, įsidarbins arba toliau mokysis praėjus 6 mėnesiams po Projekto įgyvendinimo. Šie asmenys nepriklausys socialinės atskirties grupei, jie bus naudingi visuomenei, išspęs savo svarbiausias materialines, psichologines ir socialines problemas – nedarbą, finansų nebuvimą, neprisitaikymą prie bendruomenės ir pan. Po reabilitacijos jie neatneš žalos visuomenei (ypač socialinėje srityje). Paslaugų teikimą užtikrins 10 partnerių – ilgalaikės psichologinės socialinės reabilitacijos (trumpalaikės socialinės globos) įstaigų, kuriose reabilitacijos programos trukmė 12 - 18 mėnesių. Tai terapinės bendruomenės, kurios padeda keisti vartojančio psichoaktyviąsias medžiagas asmens įpročius ir formuoti sveiko ir blaivaus gyvenimo, savidisciplinos įgūdžius. Viena svarbiausių šios veiklos sąlygų – savanoriškas nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo kenčiančio asmens sprendimas pradėti gydytis: asmenys į įstaigą atvyksta savo valia, patys apsisprendę keisti savo gyvenimą. Priklausantis nuo psichoaktyviųjų medžiagų asmuo imasi atsakomybės už sveikimą ir reabilitaciją ir įsipareigoja laikytis visų bendruomenės taisyklių ir griežtos dienotvarkės. Uždaroje aplinkoje vyksta darbas su savimi, savianalizė, konsultacijos bei grupiniai užsiėmimai su psichologais ir socialiniais darbuotojais, socialinių ir darbinių įgūdžių formavimas. Visose reabilitacijos įstaigose taikoma dvasinio tobulėjimo 12 žingsnių programa, reabilitacijos procesas suskirstomas į kelis etapus su palaipsniui vis didėjančia asmens atsakomybe ir įpareigojimais bei mažesniais apribojimais. Skaityti plačiau

Reabilitacijos centras teikia šias paslaugas

  • Taiko 12 žingsnių ir 12 tradicijų programą
  • Taiko darbo, sporto terapijos programą
  • Teikia individualias psichologines konsultacijas
  • Teikia individualias socialinių darbuotojų konsultacijas
  • Teikia socialinių darbuotojų padėjėjų konsultacijas
  • Skaito paskaitas
  • Veda grupinius užsiėmimus
X